top of page

MEDIACJA RODZINNA

Mediacja rodzinna przeznaczona jest dla rodziców lub partnerów, którzy znaleźli się w konflikcie i z różnych powodów napotykają problemy ze wzajemnym porozumieniem się. W konflikcie rodzinnym strony często przestają się słyszeć i dostrzegać swoje potrzeby, a wysoki poziom emocji powoduje narastanie blokad komunikacyjnych i malenie szans na osiągnięcie porozumienia. Przeciągający się konflikt rodziców wpływa negatywnie na funkcjonowanie dzieci i może okazać się źródłem ich problemów.

Mediacja jest szansą na polubowne rozwiązanie sporu rodziców, w sposób spełniający potrzeby stron i przez nie zaakceptowany, przy oszczędzeniu kosztów, czasu i stresu związanych z długotrwałym postępowaniem sądowym.

Dzięki pomocy profesjonalnego neutralnego mediatora strony mogą ponownie usłyszeć się i nawiązać dialog, a dzięki temu wypracować rozwiązania satysfakcjonujące obie strony.

Mediacja nie jest terapią i jej nie zastępuje, choć często zdarza się, że w jej wyniku strony decydują się na skorzystanie z pomocy psychologa/ psychoterapeuty.

Szczególnie wskazane jest podjęcie mediacji zanim strony zdecydują się na radykalne w skutkach działania prawne lub też w sytuacjach, kiedy nastąpiła już eskalacja konfliktu i są w trakcie postępowania sądowego.

 

JAK WYGLĄDA MEDIACJA I NA CZYM POLEGA?

Mediacja jest dobrowolna. Strona zainteresowana rozpoczęciem mediacji zwraca się do mediatora z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji; wówczas mediator kontaktuje się z drugą stroną i w przypadku zgody na mediacje, organizuje spotkanie mediacyjne. Wniosek o przeprowadzenie mediacji może być także złożony wspólnie przez obie strony (co przyśpiesza jej rozpoczęcie). Mediacja może także toczyć się ze skierowania sądowego (wówczas wniosek o przeprowadzenie mediacji składa się do sądu prowadzącego postępowanie już toczące się między stronami i sąd kieruje strony do mediacji).

Mediator najpierw poznaje oczekiwania i potrzeby każdej ze stron (podczas odrębnych spotkań wstępnych), a następnie wspiera strony w prowadzenia dialogu podczas spotkań wspólnych (lub podczas mediacji „wahadłowych”, prowadzonych odrębnie z każdą ze stron). Mediator – neutralny wobec konfliktu – rozmawiający w sposób poufny z obiema stronami, pomaga usunąć bariery komunikacyjne i dotrzeć do potrzeb stron, a tym samym wspiera je w wypracowaniu porozumienia. Mediator ułatwia komunikację, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Mediacja (bez względu na wynik) ma charakter transformacyjny – strony często wskazują na zmiany, jakie w wyniku mediacji zachodzą w relacjach (strony mają szansę poznać swoje wzajemne potrzeby i w związku z tym podejmują działania naprawcze).

Osiągając porozumienie, strony mogą podpisać ugodę (aby sformalizować ustalenia). Z praktyki wynika, że ugody wypracowane przez strony i dobrowolnie przez nie zawierane są przestrzegane przez strony. W zależności od potrzeb (jeżeli strony chcą nadać moc prawną wypracowanym rozwiązaniom), mogą wystąpić do sądu o zatwierdzenie ugody (ugoda zatwierdzona przez sąd ma moc ugody sądowej). Ugody zawarte w mediacji ze skierowania sądowego są zawsze odsyłane do sądu wraz z protokołem z mediacji.

Strony mogą w każdym momencie przerwać mediacje.

Mediacja jest co do zasady procesem szybkim trwającym do 3 miesięcy – mediacje rodzinne trwają od 4 do 6 spotkań

bottom of page