top of page

    ZESPÓŁ EDU BRAIN

MAGDALENA DONIMIRSKA

W naszej poradni prowadzi diagnozę i terapię EEG Biofeedback w języku polskim i angielskim. 

Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się, z Zespołem Aspergera, ADD i ADHD oraz lękiem, stresem a także depresją. Terapię EEG Biofeedback wzbogaca muzykoterapią. Zwraca ogromną uwagę na zaangażowanie osoby trenującej . Stara się, aby sesja, którą prowadzi odbywała się w przyjaznej atmosferze i była angażująca dla pacjenta dzięki temu terapia staje się  bardziej efektywna. 

Posiada certyfikat I stopnia EEG INSTYTUTU w Warszawie oraz certyfikat II stopnia BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu. Uzyskała dyplom magistra na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe - wydział pedagogiki na Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi.

Właściciel i Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Edu Brain.

 

MONIKA BRECZKO  

 

W naszej poradni prowadzi zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, czyli terapię pedagogiczną oraz terapię ręki.  

Od wielu lat prowadzi terapię pedagogiczną z uczniami, którzy posiadają opinie o specyficznych trudnościach w nauce lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Spotkania odbywają się w atmosferze akceptacji, życzliwości i przyjaznej współpracy. Zajęcia służą wzmocnieniu rozwoju dzieci, skupiają się na poszczególnych umiejętnościach takich jak: sprawność manualna, grafomotoryka, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, pisanie, czytanie, koncentracja uwagi.

Nauczyciel dyplomowany warszawskiej szkoły podstawowej oraz pedagog edukacji integracyjnej i włączającej /Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie/ a także terapeuta ręki i trener TUS.

DOROTA DAWIDOWICZ

W naszej poradni diagnozuje specyficzne trudności w uczeniu się, w tym dysleksję, dysortografię i dysgrafię oraz diagnozuje dzieci pod kątem gotowości szkolnej. Zajmuje się diagnozą i terapią Metodą Warnkego. 

Wieloletni terapeuta i diagnosta pedagogiczny. Zdobyła doświadczenie pracując wiele lat w państwowych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom Magistra Pedagogiki wczesnoszkolnej i korekcyjnej. Ukończyła także na tej samej uczelni studia podyplomowe na kierunku : Matematycznie uzdolnione dzieci.

IZABELA GOŁUCHOWSKA

W naszej poradni prowadzi terapię Metodą Warnkego. Zajęcia prowadzi dbając o dobrą atmosferę i relację terapeuta - dziecko, szczególnie zwracając uwagę na potrzeby dziecka. Od lat pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa, MPD, autyzmem. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu terapii Integracji Sensorycznej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się a także z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii Metodą Warnkego, Integracji Sensorycznej oraz terapii ręki a także pracy metodą Ruchu Rozwijającego. Jest absolwentką Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, kierunek: pedagogika w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną.

MAŁGORZATA MICHALCZUK 

 

W naszej poradni prowadzi terapię Integracji Sensorycznej oraz terapię ręki.  Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek pedagogika specjalna. Od lat pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, zespołem Downa, MPD.

Jako osoba serdeczna z łatwością nawiązuje relacje z podopiecznymi. Dzięki temu terapia jest przyjazna, daje dziecku dużo satysfakcji, co pozytywnie wpływa na jej skuteczność. W pracy na pierwszym miejscu stawia indywidualne potrzeby dziecka, motywowanie go do efektywnego działania. Skupia się także na rozwijaniu jego mocnych stron oraz radzeniu sobie z sytuacjami, w których wychodzi poza swoją strefę komfortu. Podczas zajęć robi wszystko, aby były dla dziecka zarówno efektywną pracą jak i frajdą.

Prywatnie mama 5-letniego Antosia i 3-letniej Uli.

MAGDALENA SKRZYPEK

 

W naszej poradni prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży. Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). 

Od ponad dziesięciu lat pracuje jako terapeuta z dziećmi i młodzieżą zmagającymi się z trudnościami w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Prowadzi również terapię indywidualną dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym ze spektrum autyzmu. Udziela wsparcia merytorycznego rodzicom i nauczycielom w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych oraz optymalnego wspierania rozwoju dzieci.

Pani Magdalena jest magistrem psychologii i certyfikowanym psychoterapeutą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach edukacyjnych. Odbyłam praktyki w szpitalu psychiatrycznym oraz staż kliniczny w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Prowadziła szkolenia z zakresu kompetencji miękkich i psychoedukacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi i biurami karier.

 

RENATA SYGANIEC 

 

W naszej poradni prowadzi diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej oraz terapią ręki. Pedagog specjalny – oligofrenopedagog, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Posiada bogate doświadczenie w działalności wychowawczo – dydaktycznej i rewalidacyjnej, które zdobyła pracując z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku szkolnym
i przedszkolnym.                                                                                                                            

Zwraca szczególną uwagę na stworzenie przyjaznej atmosfery podczas sesji terapeutycznej z dzieckiem. Zajęcia prowadzi w sposób kreatywny bazując na mocnych stronach dziecka i doceniając każdy sukces swojego podopiecznego.

PIOTR UMIŃSKI

W naszej poradni  prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną,  w tym funkcjonowania intelektualnego i poznawczego. Dokonuje oceny psychologicznego funkcjonowania dziecka i rodziny. Udziela wsparcia w przystosowaniu się do trudności szkolnych. Zajmuje się dziećmi i młodzieżą mającymi problemy z akceptacją środowiska rówieśników, z uzależnieniami a także innymi zaburzeniami emocjonalnymi i wychowawczymi.
W pracy posługuje się wieloma metodami, w tym poznawczo-behawioralnymi, psychodynamicznymi i systemowymi dostosowując je odpowiednio do wieku i trudności dziecka. Wspiera swoich pacjentów w pokonywaniu problemów, wspólnie z nimi rozpoznaje trudności i pomaga w zmaganiu się z nimi.
Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej ze specjalnością akademicką z neuropsychologii klinicznej. Absolwent studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego oraz Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Łodzi. Ponadto ukończył kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej dla Dzieci i Młodzieży w CBT w Warszawie.
Codziennie zdobywa bezcenne doświadczenie w prężnie działającym i stale rozwijającym się zespole Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka prowadząc diagnozę i terapię psychologiczną oraz udzielając wsparcia pacjentom klinik szpitala. Ponadto uczestniczy w rozlicznych projektach naukowych Instytutu i prowadzi autorski projekt badawczy. Bezcenną wiedzę zdobywa studiując literaturę naukową, oraz uczestnicząc
biernie i czynnie - prezentując wyniki badań - na konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą.

KATARZYNA KWIATKOWSKA

W naszej poradni prowadzi mediacje rodzinne.

Doświadczony mediator (prowadzi mediacje od 2010 r.), posiada dyplomy renomowanych ośrodków kształcenia mediatorów, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu negocjacji, mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów przy WPiA UW, studia na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

bottom of page