top of page

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI (TUS)

DLA KOGO?

Został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży przejawiającej trudności w relacjach z innymi. Mogą one mieć problemy w kontaktach z osobami w podobnym wieku, a więc z koleżankami, kolegami czy też z rodzeństwem ale także z dorosłymi, rodzicami czy nauczycielami. Trening umiejętności społecznych dla dzieci ma im pomóc sobie z tym radzić.

Osoby nadmiernie nieśmiałe w kontaktach z innymi wycofują się i często nie potrafią nawiązać relacji z lęku przed brakiem akceptacji i odrzuceniem. W konsekwencji mają problemy z nawiązaniem przyjaźni.

Inne z kolei są konfliktowe, mają trudności z przestrzeganiem zasad w szkole podczas lekcji, czy też w trakcie zabawy. Łatwo wpadają w złość, nie słuchają nauczycieli a nawet rodziców.

Trening umiejętności społecznych dla dzieci, jest wskazany jeśli niewłaściwie oceniają one sytuacje i reagują bardzo emocjonalnie na domniemaną krzywdę, nie widząc zupełnie swojej roli w zdarzeniach.

Na zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych zapraszamy dzieci nadmiernie nieśmiałe, wybuchowe, konfliktowe i nieprzestrzegające zasad oraz dzieci z Zespołem Aspergera, autyzmem i ADHD.

Program terapeutyczny dostosowywany jest do wieku i problemów uczestników.

 

Osoby zainteresowane treningiem umiejętności społecznych w naszej poradni w Warszawie zapraszamy na konsultację z osobą prowadzącą zajęcia. Podczas tego spotkania odbywa się wywiad w rodzicem.

 

NA CZYM POLEGA TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI?

Osoby, które uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych uczą się reguł życia z innymi i przestrzegania norm oraz tego jak zaakceptować i dostosować się do nowych sytuacji.


Zajęcia mają formę treningu grupowego, który opiera się na założeniach kognitywnego nauczania, czyli zachowanie niewłaściwe nie jest potępiane, karane tylko zastępowane właściwym postępowaniem. W ten sposób dzieci uczą się nowych wzorców zachowań, które zgodne są z zasadami życia społecznego. Wiedza i praktyka zdobyta podczas zajęć pomaga im przestawić swoje myślenie i zachowanie tak, aby lepiej funkcjonowały w relacjach z rówieśnikami czy dorosłymi.

Program treningu TUS ustalany jest na podstawie potrzeb danej grupy.


PRZYKŁADOWE TEMATY ZAJĘĆ:
 

  • Jak nawiązywać nowe znajomości? Jak być interesującym rozmówcą?

  • Jak radzić sobie z własnymi emocjami?

  • Jak dobrze współpracować z nauczycielami?

  • Jak asertywnie wyrażać swoje potrzeby? Jak stawiać granice?

  • Jak współpracować w grupie w celu zrealizowania wspólnego projektu? Jak rozwiązywać konflikty, jak negocjować?

  • Jak radzić sobie z docinkami, zaczepkami, wyśmiewaniem przez innych? Jaka jest różnica między donoszeniem na kolegów a obroną przed przemocą rówieśniczą?

  • Jak zdobyć i utrzymać przyjaciół?

  • Jak zachowywać się wobec osób przeciwnej płci?DLACZEGO PRACA GRUPOWA?
 

Wypracowanie nowych, właściwych zachowań społecznych wymaga przede wszystkim pracy w grupie podczas treningu. Jednym z podstawowych zadań jest zrozumienie konsekwencji niewłaściwych zachowań i nauczenie się tych właściwych.

Dziecko pracując w grupie ma możliwość skonfrontowania swojego zachowania z innymi. Nauka właściwych, wskazanych przez terapeutę zachowań odbywa się naturalnie i spontanicznie, często w trakcie zabawy. Dzieci zachowując się niezgodnie z zasadami dostają jasny i czytelny sygnał ze strony innych uczestników grupy, jak i terapeuty. Obserwacja innych uczestników daje możliwość modelowania zachowania, poznania innych właściwych sposobów rozwiązywania problemów, a także okazywania i nazywania emocji. Praca w grupie zwiększa także umiejętność rozumienia sytuacji społecznych.

bottom of page